Loading...

POČÍTÁME ZA VÁS A PRO VÁS_Shrnutí nových opatření, která byla přijata v souvislosti s koronavirovou krizí

11.06.2020

Ve spolupráci se společností Esop, účetní a daňovou kanceláří, Vám přinášíme několik nových opatření, která byla přijata v souvislosti s koronavirovou krizí. Začátkem bychom Vás rádi upozornili na již dříve avizované možnosti odkladu zálohy na silniční daň a prominutí červnové zálohy na daň z příjmů. Uvádíme informace k možnosti odkladu odvodu sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem a také podmínky pro slevy na nájemném a možné dotaci ze strany státu. Došlo také k úpravám ve vyplácení kompenzačního bonusu. Naštěstí byl zrušen pozměňovací návrh, který mohl znepříjemnit nábor zaměstnanců. A závěrem uvádíme informace k daňové uznatelnosti úhrad na testy COVID-19 a ke změně způsobu přihlašování do samoobsluhy vztahující se k mýtnému.

Přiznání k dani z příjmů při posunu z března nejpozději do 1.7.2020

Poplatníci, kteří měli původní řádný termín na podání daňových přiznání do 31.3.2020 a využívají možnost podání v pozdějším termínu bez sankcí a odkladu daňového poradce, jsou povinni přiznání podat nejpozději do 1.7.2020 a do tohoto data daň také uhradit. Není zde žádný „pardon“ na plus pět dní navíc.

Zálohy na dan z příjmů – nemusí se platit záloha k 15.6. – účinné

Ve finančním zpravodaji č. 5 vydaný dne 24. března MF informuje daňové subjekty platící zálohu na daň z příjmů o plošné prominutí zálohy na daň z příjmů na zdaňovací období kalendářního roku 2020, která je splatná dne 15. 6. 2020.

Odklad záloh na silniční daň nejpozději do 15. 10. 2020 – účinné

V jednom z našich informačních e-mailů jsme Vás informovali, že je daňovým subjektům platícím zálohu na daň silniční prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu vzniklý na zálohách na daň silniční ve zdaňovacím období roku 2020 splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020. Rádi bychom Vás upozornili, že toto prominutí je pouze za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde dodatečně a to nejpozději dne 15. 10. 2020.

Odklad části odvodů na sociálním pojištění – účinné

Až do 20. října letošního roku si firmy budou moci odložit větší části platby na sociální zabezpečení za květen a červenec ve výši odpovídající nákladům zaměstnavatele a budou muset hradit v řádných termínech jen část tohoto pojištění sraženou zaměstnancům ve výši 6,5% z hrubých mezd). Dlužnou částku bude nutné zaplatit nejpozději do 20. října a to včetně úroků, které jsou sníženy z běžné roční úrokové sazby 18% p.a. z nedoplatků na 4% p.a. pro tyto odvody. Zdroj: www.mpsv.cz

Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a pěstouny – účinné

V rámci novely zákona o kompenzačním bonusu bylo stanoveno druhé a třetí bonusové období. Druhé bonusové období je v období od 1. května do 8. června a třetí bonusové období bude v případě potřeby stanoveno nařízením vlády v rámci období od 9. června do 31. srpna 2020 a to pro dny, kdy budou nadále trvat krizová opatření omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti. Rádi bychom upozornili, že žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Tedy za první období od 12. března do 30. dubna je nutné žádost podat nejpozději do konce června.
Součástí již schválené a zveřejněné novely platné od 8. května je stanovena výjimka v subjektu kompenzačního bonusu. Subjektem podle §2, zákona č. 159/2020 je osoba samostatně výdělečně činná, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, u níž je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se jedná o výkon zaměstnání jiný než, je činnost pedagogická. Zjednodušeně řečeno touto novelou mají učitelé, kteří zároveň pracují jako OSVČ možnost zpětně požádat o kompenzační bonus, pokud vlivem koronavirové krize nemohli tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou.
V průběhu minulého týdne došlo i ke schválení bonusu pro malá s.r.o. Žadatelem o tento bonus může být i fyzická osoba, která byla ke dni 12. března společníkem s.r.o., která má nejvýše dva společníky a jejich podíl není představován kmenovým listem nebo pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, a jejich podíl není představován kmenovým listem. Na podporu nemůže dosáhnout společník, který je zároveň zaměstnancem (s výjimkou zaměstnání ve společnosti, v níž je společníkem). Oproti původnímu návrhu již není stanovena podmínka, že tato společnost nesmí mít žádné zaměstnance. Jedinou podmínkou je, že tyto společnosti měly za rok 2019 minimální obrat alespoň 180.000,- Kč a v důsledku mimořádných opatření nemohli zcela nebo z části svoji činnost vykonávat nad míru obvyklou:

  1. a) nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
  2. b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
  3. c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
  4. d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
  5. e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Žádost o kompenzační bonus je uveřejněna na webu Finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/Pomoc_spolecnikum_malych_sro/Zadost_pro_sro/Zadost-interaktivni_PDF

I přes nesouhlas ministryně Schillerové poslanci schválili poslanci rozšíření i na OSVČ, kteří jsou současně pěstouny nebo dobrovolníky pečovatelské služby.

Rádi bychom upozornili na fakt, že neoprávněné čerpání kompenzačního bonusu bude sankcionováno. Výše je uvedena definice subjektu kompenzačního bonusu – osoba samostatně výdělečně činná, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, u níž je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se jedná o výkon zaměstnání jiný než, je činnost pedagogická. Nejčastěji se zjišťuje neoprávněné čerpání bonusu u OSVČ, kteří jsou zároveň zaměstnanci, nebo mají odměny za výkon funkce člena statutárního orgánu, ze kterého jsou odměny v úhrnu přes 3000 Kč ve výplatním termínu a podléhají tak sociálnímu pojištění (například účast v komorách, SVJ,…). Finanční správa má možnost nahlédnout do údajů České správy sociálního zabezpečení a ověřit si, zda je žadatel účasten nemocenského pojištění či nikoli. V takovém případě, nemá na kompenzační bonus nárok. Pokud finanční správa zjistí na základě výzvy k odstranění pochybnosti nebo na základě daňové kontroly, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku, doměří daň ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Z doměrku se sice nebude platit penále, ale bude třeba uhradit úrok z prodlení a to ode dne, kdy byl kompenzační bonus připsán na účet. Úrok z prodlení je stanoven ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 14% (v současné době se jedná o výši 16% p.a.). Zdroj: www.podnikatel.czwww.penize.cz

Slevy nájemného a dotace na nájemné – vládní návrh

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dotační program „COVID – Nájemné“, který již prošel schválením vlády. Tento program se má týkat nájemného za druhé čtvrtletí. Do června situaci řeší mimořádné opatření vlády, které říká, že zpoždění platby nájmu za nebytový prostor kvůli koronaviru není důvodem k výpovědi.Tato podpora má pomoci podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Podstatou tohoto programu je participace: pronajímatel sleví 30% z nájmu, nájemce uhradí 20% a stát mu přispěje 50%, která za měsíce duben, květen a červen bude do maximální výše 10 milionů korun. Podnikatelé budou moci tuto podporu čerpat v případě, že v souvislosti s koronavirovou krizí nemohli prodávat zboží a služby alespoň v části období mezi 13. březnem a 30. červnem. Tento program musí ještě projít ratifikací Evropské komise. Podrobnosti budou zveřejněny v okamžiku této ratifikace na webu ministerstva průmyslu a obchodu. Již teď je zřejmé, že součástí žádosti o státní příspěvek musí být dodatek k nájemní smlouvě, v němž se pronajímatel zaváže ke slevě ve výši 30% měsíčního nájmu. Žadatel bude muset také prokázat, např. výpisem z účtu, v jaké výši platil nájemné před koronavirovou krizí. Zdroj: www.mpo.cz

Zkrácení lhůty pro přihlášení, resp. odhlášení zaměstnance na ČSSZ se zřejmě ještě před účinností novely vrátí na původní lhůtu osmi dnů

Jak jste možná zaznamenali, omylem byla zkrácena lhůta pro přihlášení a odhlášení zaměstnance na následující pracovní den po dni, kdy došlo k nástupu, resp. skončení pod pokutou 20.000,- Kč od září 2020. Pro většinu zaměstnavatelů by byla tato lhůta v praxi téměř nesplnitelná a tak je nyní v legislativním procesu novela, která má navrátit původní lhůtu osmi dnů. Zdroj: www.podnikatel.cz

Informace k úhradě povinných testů na COVID-19

Finanční správa na svém webu dne 14. května zveřejnila informace k daňové uznatelnosti nákladů na povinné testy na COVID-19. Náklady na povinný test zaměstnanců jsou povinným výdajem zaměstnavatele podle §102 zákoníku práce. Jedná se tedy o daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele. Na straně zaměstnanců jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce, který není předmětem daně. V případě OSVČ bude výdaj na úhradu testu daňově účinným výdajem, pokud povinnost testu souvisí s výkonem podnikatelské činnosti. Zdroj: www.financnisprava.cz

Změna přístupu do zákaznické samoobsluhy mýtného systému

Vstup do zákaznické samoobsluhy systému elektronického mýtného bude od 1.7.2020 možný pouze s bezpečnostními identifikačními prostředky přes portál eidentita.cz, které v současné době nejsou běžně rozšířené a bude třeba se včas připravit. Tato změna se týká provozovatelů vozidel s povinností hradit mýtné, kteří do systému přistupují přes přihlásit výhradně přes jednu z těchto možností:

  • eObčanka s čipem
  • účet u Národního bodu pro identifikaci a autentizaci
  • čipovou kartou Starcos společnosti První certifikační autorita a.s.

Zdroj: www.mytocz.eu

 

Posun lhůty pro schválení účetní závěrky

Řada společností dokončuje práce na sestavení účetní závěrky (někteří již mají účetní závěrku sestavenou) a kladou si otázku, do kdy je nutno schválit řádnou účetní závěrku za rok 2019. V souvislosti s mimořádnými opatřeními ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru vstoupil v účinnost zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního a občanského soudního řádu, tzv. Lex covid justice. Ustanovení týkající se účetní závěrky najdeme v §21 tohoto zákona. Lhůta pro schválení účetních závěrek společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva se prodlužuje o 3 měsíce ode dne skončení mimořádného opatření.


Snažíme se Vás pravidelně informovat o aktuálních problémech na našich facebookových stránkách. Pokud tedy máte zájem podpořte nás i na této sociální síti: 
https://www.facebook.com/esopcz/

Ing. Daniela Burianová LL.M.
Ing. Veronika Záleská

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice