Loading...

Přihláška do soutěže Ocenění Českých Podnikatelek

Přihlášením do soutěže se stáváte finalistkou projektu Ocenění Českých Podnikatelek (OCP). Vaše přihlášení do OCP vám přináší celou řadu výhod a exkluzivních nabídek. Přihlášení do soutěže je bezplatné.

Z důvodu a za výše uvedeným účelem Vaše osobní údaje zpracovává na základě oprávněného zájmu, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), společnost: Agentura Helas, s. r. o., se sídlem Klášter minoritů sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, 110 00 Praha 1, IČ:26744279, DIČ: CZ26744279

Vybrané akce jsou pro členy projektů zdarma. Účast členů na akcích je využívána k propagaci projektu a zajištění partnerů akce, kteří se podílejí na financování příslušných pořádaných akcí. Možnost zvát Vás na tyto akce je přímý oprávněný zájem agentury Helas s.r.o.

V rámci propagace soutěže budete zváni na odborné semináře a konference, na kulturní a sportovní akce v souvislosti s níže uvedenými obdobnými projekty:

 • Exportní cena (EC)
 • Ocenění českých podnikatelek (OCP),
 • Ocenění českých lídrů (OCL),
 • cz (POD),

a dále s přidruženými kluby

 • Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club (HLC),
 • Helas New Encounters Club (HNEC),

Uvedené projekty a přidružené kluby (EC, OCP, OCL, POD, HLC, HNEC) jsou pořádány a provozovány společností Agentura Helas, s.r.o.

V případě přihlášky firmy jako právnické osoby souhlasíte s tím, aby Agentura Helas s.r.o. zpracovávala a využívala firemní kontaktní informace k šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jejichž obsahem budou pozvánky na akce, odborná setkání semináře konference, kulturní a sportovní akce v souvislosti s uvedenými projekty a přidruženými kluby (EC, OCP, OCL, POD, HLC, HNEC) po dobu 10 let.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracovávané osobní údaje

Účel zpracování

Právní základ

Adresní údaje – jméno, kontaktní adresa

Emailová adresa

Pozvánky na akce, odborná setkání a konference

Oprávněný zájem

Jména představitelů společnosti

Portrétní fotografie s identifikací představitelů společností umístěných na 1.- 3. místě v soutěži.

 

Propagace soutěže na níže uvedených stránkách / portálech

-       www.youtube.com

-       www.helas.org

-       Facebook

-       Webové stránky projektů a přidružených klubů (EC, OCP, OCL, POD, HLC, HNEC)

Propagace v podobě tiskových zpráv, PR článků, marketingových materiálů, pozvánek na odborné setkání a konference

Oprávněný zájem

Předmět podnikání

Zájmy

Finanční a vývozní informace

Vyhodnocení soutěže

Oprávněný zájem

 

Kategorie příjemců osobních údajů

 • Zakladatel, Generální partner, Záštita, Odborný garant, Spolupracující firmy, Partneři soutěže, Mediální partneři

(uvedeni na stránce projektu OCP na adrese https://www.oceneniceskychpodnikatelek.cz/partneri )

 • Členové klubů (HLC, HNEC)
 • Členové projektů (EC, OCP, OCL, POD)
 • Členové poroty

 

Jak chráníme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány v prostorách Agentury Helas s.r.o.. Všechny osobní údaje se zpracovávají v rámci Evropské Unie.

Pro zajištění vybraných služeb (např. IT servis, distribuce publikací, apod.) někdy využíváme prověřené externí zpracovatele, se kterými je vždy uzavřena písemná smlouva, která zavazuje zpracovatele vůči Agentuře Helas s.r.o., s přihlédnutím ke konkrétním úkolům a povinnostem zpracovatele, v souvislosti se zpracováním osobních údajů tak, aby byla zajištěna maximální ochrana vašich osobních údajů.

V rámci účasti v soutěži a v rámci členství v projektu Ocenění Českých Podnikatelek (OCP) jsou údaje o právnické osobě a osobní údaje předávány následujícím kategoriím příjemců:

 • Zakladatel projektu, Generální partner, Záštita projektu, Odborný garant, Spolupracující firmy, Partneři soutěže, Mediální partneři

(uvedeni na stránce projektu OCP na adrese https://www.oceneniceskychpodnikatelek.cz/partneri )

 • Členové klubů (HLC, HNEC)
 • Členové projektů (EC, OCP, OCL, POD)
 • Členové poroty

Na webových stránkách Agentury Helas s.r.o. a stránkách projektů a přidružených klubů (EC, OCP, OCL, POD, HLC, HNEC), sociálních sítích a propagačních tiskovinách uveřejňujeme i fotografie neidentifikovaných členů projektů a přidružených klubů (tj. bez uvedení totožnosti).

Kromě uvedených příjemců mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy rovněž orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Veškeré vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu účasti v projektu. Následně budou veškeré vaše osobní údaje odstraněny ze všech systémů a nosičů.

Vaše práva z hlediska ochrany osobních údajů

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, má:

 • právo na přístup k osobním údajům: právo získat od PPG potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategoriím osobních údajů, příjemci nebo kategoriím příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, doba po kterou budou osobní údaje uloženy a právo na kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • právo na opravu: právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje a právo na doplnění neúplných osobních údajů,
 • právo na výmaz: právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud již nejsou osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány, nebo odvoláte-li svůj souhlas se zpracováním, nebo vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • právo na omezení zpracování: právo na to, aby správce omezil zpracování v případě, že popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů, nebo jste vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody,
 • právo na přenositelnost údajů: právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně použitelném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci,
 • právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce, správce osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

Pro uplatnění vašich práv (žádosti) nás kontaktujte prostřednictvím:

 • email: helas@helas.org
 • nebo písemně na adresu sídla společnosti Agentury Helas

Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.

V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím výše uvedených adres, Váš podnět bude předán odpovědnému zaměstnanci Agentury Helas, který se jím bude následně zabývat a bude s Vámi spolupracovat při jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákonných požadavků, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Případný nesouhlas právnické osoby k zasílání obchodních sdělení je kdykoli možné ukončit na kontaktní adrese helas@helas.org

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ECOAR s.r.o.
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - Microsoft
Logo - PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - ČSOB
Logo - TROX TECH-TRADE
Logo - Zásilkovna

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BELLES FLEURS
Logo - IDC - FOOD
Logo - JAPONSKÁ RÝŽE
Logo - MY JAPAN
Logo - SMART WALLS
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - DENÍK
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice