Loading...

Nové podpory pro podnikatele v souvislosti s pandemií COVID-19

21.04.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo nové dotační programy,
které by měly zmírnit nepříznivou situaci podnikatelů v souvislosti s opatřeními v boji proti pandemii COVID 19.
Níže zasíláme souhrnné informace k programům COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady.

 

COVID 2021

 Základní informace

 • žádosti je možné podávat od 12. dubna 2021 do 31. května 2021 prostřednictví portálu MPO
 • podpora je poskytována jako 500 Kč/den za zaměstnance za období od 11.01. – 31.03.2021
 • podporu lze kombinovat s podporou programu Antivirus
 • podporu nelze kombinovat s COVID – Nepokryté náklady, s Novým kompenzačním bonusem
 • podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti

Oprávněný žadatel

 • je fyzickou nebo právnickou osobou podnikající na základě živnostenského zákona
 • tržby za vlastní výkony a služby v období od 01.01.2021 – 31.03.2021 mu klesly o 50 % oproti sledovanému období
 • sledované období může být zvoleno buď jako období od 01.01.2019 do 31.03.2019 nebo od 01.01.2020 do 31.03.2020
 • má alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE)
 • není v likvidaci, nemá žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státním rozpočtům, atd.

 Výpočet podpory

 • součin 500 Kč za zaměstnance a počet dnů mezi 11.01. 2021 – 31.03.2021 (80 dní)
 • za zaměstnance se považují osoby pouze v pracovním poměru, jednatelé se smlouvou o výkonu funkce, spolupracující osoby, které byly k 11.01.2021 přihlášeni k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení

Co je k žádosti potřeba doložit

 • pouze vyplněná žádost obsahující čestné prohlášení

 

 

COVID – Nepokryté náklady

Základní informace

 • žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 do 19. července 2021 prostřednictvím portálu MPO
 • rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora je 1. leden 2021 až 31. březen 2021
 • výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů (ztráty) za rozhodné období
 • maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na jednoho žadatele

Oprávněný žadatel

 • je fyzickou nebo právnickou osobou podnikající na základě živnostenského zákona
 • tržby za vlastní výkony a služby v období od 01.01.2021 – 31.03.2021 mu klesly o 50 % oproti sledovanému období
 • sledované období může být zvoleno buď jako období od 01.01.2019 do 31.03.2019 nebo od 01.01.2020 do 31.03.2020
 • kromě poklesu obratu o minimálně 50 % za rozhodné období musí žadatel prokázat za rozhodné období ztrátu sníženou o poskytnuté dotace (Antivirus, COVID – Nájemné, atd.)

Co je k žádosti potřeba doložit

 • Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období
 • pokud bude vykázána ztráta větší než 5 mil. Kč, musí být výkaz ověřen auditorem
 • Výkaz o poklesu výnosů (příjmů) v rozhodném období
 • Přehled o veškerých dotacích, které žadatel získal
 • Čestné prohlášení příjemce podpory

 

O bližší informace k jednotlivým dotačním programům včetně požadavků o zpracování žádostí
nám neváhejte zasílat na email: marek.maule@nsgmorison.cz , Marek Maule, partner daňového oddělení NSG Morison

 

 

Hrozba zrušení neaktivních obchodních společností rozhodnutím soudu
Novelou účinnou od 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona o obchodních korporacích a zákona o veřejných rejstřících, podle které soud nově může zrušit bez likvidace ty obchodní korporace, které buď nevyvíjejí žádnou ekonomickou činnost nebo které opakovaně (nejméně 2 účetní období za sebou) nesplní zákonnou povinnost podat účetní závěrku. Účelem této změny je především umožnit zrušení dlouhodobě neaktivních korporací nebo korporací, které neplní povinnost podat účetní závěrku. Řádně fungujících společností a družstev by se tato změna neměla dotknout. Dosud byly jedinými možnými sankcemi za výše zmíněné porušení povinností uložení pořádkové pokuty do výše 100.000 Kč a/nebo zrušení obchodní korporace s likvidací. Tomuto zrušení však musely předcházet neuposlechnuté výzvy ze strany rejstříkového soudu k předložení účetních závěrek.  Podle nového znění zákona při zjištění porušení povinností nejprve vyzve příslušný rejstříkový soud danou obchodní korporaci k tomu, aby své chybějící účetní závěrky ve lhůtě jednoho měsíce doplnila. Tuto výzvu obchodní korporaci soud zašle jak datovou schránkou, tak i ostatními zákonnými způsoby (např. prostřednictvím doručovatele poštovních služeb).  Pouze v případě, že se soudu výzvu nepodaří úspěšně doručit, může zahájit řízení o zrušení obchodní korporace bez likvidace. Samotné rozhodnutí o zrušení korporace je poté možné vydat nejdříve po roce od zápisu údaje o zahájení výše zmíněného řízení do obchodního rejstříku. I během této roční lhůty může obchodní korporace zabránit svému zrušení tím, že zašle soudu chybějící účetní závěrky. Členovi statutárního orgánu v případě zrušení obchodní korporace bez likvidace hrozí nepříznivé finanční důsledky. Má se za to, že člen statutárního orgánu, který neuposlechne výzvy soudu a chybějící účetní závěrky nedodá, porušuje svou zákonnou povinnost péče řádného hospodáře, na základě čehož může být povinen nahradit škodu jako zákonný ručitel a rovněž mu může být udělen zákaz výkonu funkce člena statutárního orgánu jakékoliv obchodní korporace. Naše advokátní kancelář je připravena vám v souvislosti s výše uvedeným poskytnout veškerou právní asistenci a poradenství, aby bylo zabráněno případným nepříznivým důsledkům.

Pro více informací kontaktujte naše právní oddělení Jan Mlčák, partner NSG Morison jan.mlcak@nsgmorison.cz

 

Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu
Novelou účinnou od 1. 1. 2021 došlo ke změně občanského zákoníku, podle které vzniká právnickým osobám nově povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu, a to včetně příloh a po celou dobu existence právnické osoby. Rovněž je nově v zákoně zakotvena povinnost právnické osoby uchovávat všechny dokumenty související s rozhodováním v písemné formě mimo zasedání. Tímto rozhodováním se rozumí zejména tzv. rozhodování per rollam. Povinnost uchovávat zápisy přetrvává i v případě zániku konkrétní právnické osoby. Pokud dojde ke zrušení právnické osoby s likvidací, tato povinnost přechází na likvidátora, který je povinen zápisy uchovávat nejméně po dobu 10 let od zániku právnické osoby. Pokud dojde ke zrušení bez likvidace, tato povinnost přechází na insolvenčního správce nebo jinou soudem určenou osobu, která je rovněž povinna uchovávat tyto dokumenty nejméně po dobu 10 let od zániku právnické osoby. Konečně v případě, že právnická osoba zanikne, ale současně bude mít svého právního nástupce, přechází tato povinnost uchovávat zápisy na něj a je povinen je uchovávat po celou dobu své existence. Právnická osoba, která v rozporu s novelou nebude zápisy z jednání svého nejvyššího orgánu uchovávat, se vystavuje riziku náhrady případně vzniklé škody ve smyslu § 2910 občanského zákoníku, a to pro porušení povinnosti stanovené zákonem.

Pro více informací kontaktujte naše právní oddělení Jan Mlčák, partner NSG Morison jan.mlcak@nsgmorison.cz

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice